CZ DE 
Integrated system: QUALITY MAMAGEMENT
ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA


GALVOS spol. s r. o. Hlinsko přijala následující environmentální politiku k ochraně životního prostředí a k řízení svých činností v oblasti povrchové úpravy kovů s využitím správných praktik managementu. Tato environmentální politika je základem pro naše environmentální cíle a je dostupná všem na požádání.

Všechny naše činnosti mohou vést k zásahům do životního prostředí, a proto musí být odborně a zodpovědně řízeny.

GALVOS spol. s r. o. se v rámci své environmentální politiky zavazuje:
 • jako samozřejmost dodržovat shodu s legislativními a jinými požadavky, které souvisí s ochranou životního prostředí, 
 • zavést, prověřovat a zlepšovat environmentální systém řízení dle ISO 14001, 
 • objektivně hodnotit environmentální profil a zapojit se do procesu trvalého zlepšování, 
 • prevencí odstranit, nebo maximálně eliminovat negativní dopady svých činností na životní prostředí, 
 • stanovit každoročně environmentální cíle a cílové hodnoty na základě výsledků z předchozího roku a tendencí vývoje, 
 • v investiční politice se zaměřit na snižování energetické náročnosti a zvyšování efektivnosti z hlediska životního prostředí, 
 • výběrem a ovlivňováním dodavatelů zajistit realizaci environmentální politiky, 
 • spolupracovat s příslušnými úřady a zájmovými skupinami v respektování státní a místní environmentální politiky, 
 • trvale vzdělávat a předávat zkušenosti zaměstnancům ke zvyšování povědomí a získávání vědomostí v otázkách životního prostředí, 
 • vést otevřený dialog se zaměstnanci, zákazníky a veřejností o chování k životnímu prostředí, 
 • vytvořit systém předcházení a řešení krizových situací 

Miroslav Osvald
jednatel společnosti


 Své náměty, dotazy a připomínky adresujte prosím, na slečnu Koubovou - představitele vedení integrovaného systému: koubova@galvos.cz