Integrated system

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

GALVOS spol. s r. o. Hlinsko přijala následující environmentální politiku k ochraně životního prostředí a k řízení svých činností v oblasti povrchové úpravy kovů s využitím správných praktik managementu. Tato environmentální politika je základem pro naše environmentální cíle a je dostupná všem na požádání.

Všechny naše činnosti mohou vést k zásahům do životního prostředí, a proto musí být odborně a zodpovědně řízeny.

GALVOS spol. s r. o. se v rámci své environmentální politiky zavazuje:

  • jako samozřejmost dodržovat shodu s legislativními a jinými požadavky, které souvisí s ochranou životního prostředí,

  • zavést, prověřovat a zlepšovat environmentální systém řízení dle ISO 14001,

  • objektivně hodnotit environmentální profil a zapojit se do procesu trvalého zlepšování,

  • prevencí odstranit, nebo maximálně eliminovat negativní dopady svých činností na životní prostředí,

  • stanovit každoročně environmentální cíle a cílové hodnoty na základě výsledků z předchozího roku a tendencí vývoje,

  • v investiční politice se zaměřit na snižování energetické náročnosti a zvyšování efektivnosti z hlediska životního prostředí,

  • výběrem a ovlivňováním dodavatelů zajistit realizaci environmentální politiky,

  • spolupracovat s příslušnými úřady a zájmovými skupinami v respektování státní a místní environmentální politiky,

  • trvale vzdělávat a předávat zkušenosti zaměstnancům ke zvyšování povědomí a získávání vědomostí v otázkách životního prostředí,

  • vést otevřený dialog se zaměstnanci, zákazníky a veřejností o chování k životnímu prostředí,

  • vytvořit systém předcházení a řešení krizových situací

Miroslav Osvald

jednatel společnosti

Své náměty, dotazy a připomínky adresujte prosím, na slečnu Koubovou - představitele vedení integrovaného systému: koubova@galvos.cz

Integrated system: QUALITY MAMAGEMENT