podminky

Podmínky spolupráce

Obchodní podmínky

Technické dodací podmínky pro práškové lakování

Technické dodací podmínky pro galvanické zinkování

Všeobecné technicko-dodací podmínky zhotovení díla společností GALVOS, spol. s r.o. (zhotovitele)

Technické dodací podmínky pro práškové lakování

Práškové lakování je možné pro zboží do rozměru dílce 4000x1300x800 mm a váze do 50 kg v jednom místě zavěšení

(u rozměrů nad tento rámec je nutná konzultace)

 • Zboží musí být jen mírně zamaštěné, bez okují, koroze a jiných nečistot

 • Zboží s uzavřenými dutinami, kde je nebezpečí znehodnocení nátěru vzlínající mastnotou je nutná úprava pro průtok lázní

 • U zboží, kde je nutné krytování (např. závit, etc.) se musí krytování definovat.

 • Díly s přeplátovanými plochami, zvláště bodově svařené, musí mít předem odmaštěné zakryté plochy. U dílů svařovaných CO2 nesmí být použit separační prostředek na bázi silikonových olejů.

 • Zabezpečení lakovaných dílů proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům při expedici (palety, prokladový materiál, krytý dopravní prostředek) zajišťuje odběratel

Je potřeba předpokládat, že v místě zavěšení se u dílců vyskytuje stopa.

Rádi vyjdeme vstříc individuálním požadavkům našich zákazníků

Technické dodací podmínky pro galvanické zinkování

 • Zinkovat je možné pouze díly do rozměrů 2000x1000x150 mm (u rozměrů nad tento rámec je nutná konzultace)

 • Maximální plnění do bubnu: 40 kg

 • Zboží musí být jen mírně zamaštěné, bez okují a jiných nečistot

 • Zboží nesmí být znečištěné barvami

 • Dílce svařené z jeklů a trubek, dílce s dutinami – musí mít otvory minimálního průměru 8 mm pro snadnější vyplachování lázní. Před svařením je vhodné jednotlivé díly v místě svaru odmastit. Při svařování v CO2 nepoužívat separační prostředky obsahující silikon.

 • Každý výrobek určený pro závěsné pokovování musí být opatřen technologickými otvory minimálního průměru 4 mm (pokud tomu tak není, je nutná konzultace)

 • Příjem zboží je od 6 do 14 hodin (po dohodě “non-stop“)

 • Veškeré služby provádíme za smluvní ceny

Kvalita výsledného povlaku je závislá na kvalitě výchozího povrchu. Zkorodované, hrubé a zakalené díly nebudou ani po zinkování lesklé a hladké.

Všeobecné technicko-dodací podmínky zhotovení díla společností GALVOS, spol. s r.o. (zhotovitele) / GALVOS, spol. s r.o. se sídlem Hlinsko, Třebízského 839, PSČ 539 01 IČ: 48168149

I. Všeobecná ustanovení

Všeobecné technicko-dodací podmínky zhotovení díla (dále jen „podmínky“) jsou závazné a platné jako nedílná součást smluv o dílo učiněných mezi společností GALVOS, spol. s r.o. (dále jen „zhotovitel“) a jakoukoli třetí osobou (objednatelem), pokud jsou předmětem smlouvy (dílem) tyto práce zhotovitele:

 • Povrchová úprava výrobků galvanickým zinkováním

 • Povrchová úprava výrobků práškovým lakováním

Nedílnou součástí každé uzavřené smlouvy o dílo dle objednávky (samostatné smlouvy) jsou tyto podmínky. Odchylky od podmínek jsou platné pouze tehdy, jsou-li mezi stranami písemně sjednány ve smlouvě (objednávce).

II. Objednávka díla

Objednávky je objednatel oprávněn podávat zhotoviteli písemně, faxem nebo e-mailem.

Každá objednávka musí obsahovat nejméně tyto údaje:

a) Identifikaci objednatele

b) Druh povrchové úpravy, jaký objednatel požaduje a bližší specifikaci této povrchové úpravy (chromát u zinkovaných dílců, odkaz na ČSN normu, etc.)

c) Specifikaci výrobků, jež budou předmětem povrchové úpravy (název výrobku, číslo dílce, popis, etc.)

d) Specifikaci materiálů a mazadel použitých při výrobě povrchově upravovaných výrobků

e) Počet kusů

f) Cenu dle cenové nabídky zhotovitele a určenou jeho ceníky. Není-li cena v objednávce vyplněna, je přesto smlouva platně uzavřena s tím, že cena díla je stanovena dle ceníku zhotovitele platného k datu přijetí objednávky zhotovitelem.

g) Předpokládané datum dodání výrobků zhotoviteli

h) Požadovaný termín dokončení povrchové úpravy, v případě požadavku expresního termínu do 48 hodin od převzetí výrobků zhotovitelem, uvedení tohoto expresního požadavku výslovně do objednávky

i) Datum a podpis vystavení objednávky

Neprovede-li objednatel bližší specifikaci povrchové úpravy, bere výslovně na vědomí, že zhotovitel provede povrchovou úpravu v souladu s ČSN normou a normami ISO, jimiž se řídí. Pokud objednatel v objednávce neuvede specifikaci materiálů a mazadel, z nichž se skládá výrobek určený k povrchové úpravě nebo které byly k jeho výrobě použity, neodpovídá zhotovitel za vady povrchové úpravy výrobku, pokud tyto vady vzniknou v souvislosti s nevhodností materiálů či mazadel, na něž měl objednatel zhotovitele upozornit.

Objednávka dále může obsahovat další údaje, zejména pokud jde o specifikaci materiálů a mazadel požadovaných objednatelem k provedení díla.

III. Okamžik uzavření smlouvy

Zhotovitel objednávku potvrdí a tím okamžikem je uzavřena řádná smlouva o dílo nebo ji případně změní a předloží jako nový návrh.

Změna předpokládaného termínu dokončení povrchové úpravy o nejvýše tři kalendářní dny se nepovažuje za změnu smlouvy v podobě protinávrhu a zhotovitel je k takovéto změně jednostranně oprávněn. Musí však objednatele o této skutečnosti informovat při potvrzení objednávky (např. přeškrtnutím předpokládaného data dokončení a nahrazení novým datem, apod.)

Potvrzení, změna, či odmítnutí objednávky je možno učinit písemně, e-mailem nebo faxem – dle výběru zhotovitele.

IV. Místo plnění, přeprava díla

Místem plnění je galvanovna / prášková lakovna zhotovitele na ulici Třebízského 839 Hlinsko v Č

Přepravu, obaly a přepravní palety zajišťuje objednatel. Balicí materiál zajišťuje zhotovitel.

Obaly, palety nebo jednotlivé nezabalené výrobky musí být na vnější straně viditelně označeny číslem nebo názvem dílce dle dodacího listu objednatele. V případě zapůjčení přepravních palet zhotovitele bude tato skutečnost vyznačena na dodacím listu.

V. Zhotovení díla, předání díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným ukončením a předáním předmětu díla zpět objednateli ve stanoveném termínu, po ověření množství, kvality a průvodních dokladů objednatele, mimo jednoho páru dodacího listu, který si ponechá.

Povinným průvodním dokladem je dodací list vystavený zhotovitelem, na kterém objednatel potvrdí převzetí díla. Tento dodací list slouží jako podklad pro fakturaci a musí být na něm zaznamenána SPZ vozidla a jméno řidiče nebo přebírajícího pracovníka.

Zhotovitel odpovídá za výrobky převzaté od objednatele jako skladovatel, a to do doby, než tyto předá zpět objednateli.

VI. Cena díla, fakturace

Zhotovitel se zavazuje fakturovat dohodnutou cenu za poskytnuté plnění vždy po řádném splnění zakázky, nejpozději však do 14 dnů od tohoto splnění. Cena za dílo je sjednána dohodou stran a její výše je určena v objednávce, respektive v ceníku zhotovitele platnému k datu přijetí objednávky \(viz bod 2 písmeno f) těchto podmínek).

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za provedené dílo hotovostně, případně převodním příkazem na účet zhotovitele a to do 14 kalendářních dní ode dne vystavení faktury, nedohodnou-li se smluvní strany na delší lhůtě splatnosti. Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn nárokovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně za každý den prodlení.

VII. Vady díla, uplatnění odpovědnosti za vady

Zhotovitel se zavazuje kontrolovat proces výroby a jakost, která odpovídá požadavkům platné technické dokumentace, dohodnutým požadavkům objednatele nebo vzájemně odsouhlaseným referenčním vzorkům.

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání, jakož i za vady díla vzniklé po předání, jestliže byly způsobeny porušením povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel však neodpovídá za vady díla, jestliže byly tyto vady způsobeny materiály či mazadly, z nichž byl výrobek určený k povrchové úpravě vyroben nebo které byly použity k jeho výrobě a objednatel v objednávce zhotoviteli údaje o těchto materiálech či mazadlech nesdělil.

Zhotovitel dále neodpovídá za vady vzniklé v svislosti s přepravou, použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani po vynaložení odborné péče, nevhodnost věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití a zpracování trval.

Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejdéle ve lhůtě pěti dnů ode dne převzetí výrobků po provedení díla zpět, výrobky prohlédnout a vytknout zjevné vady díla. V případě, že zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní nebo zjevné vady díla nevznikne, je zhotovitel oprávněn neuznat následnou reklamaci objednatele.

V případě, že dílo vykazuje vady, za něž odpovídá zhotovitel, je tento povinen tyto vady odstranit bez zbytečného odkladu, a to v prvé řadě tak, že provede novou povrchovou úpravu výrobku. V ostatním jsou zachovány nároky objednatele za vad díla dle obchodního zákoníku. Reklamaci je objednatel povinen učinit písemně a uvést v ní nejméně tyto údaje:

a) Označení objednatele

b) Údaje identifikující objednávku (číslo objednávky, datum, etc.)

c) Počet vadných kusů a popis vady

d) Pokud byl již výrobek opatřený povrchovou úpravou použit jako součást jiného zařízení, objednatel uvede, jaká mazadla či jiné látky na výrobek opatřený povrchovou použil,

e) Datum a podpis

VIII. Společná a závěrečná ustanovení

a) V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení podmínek nebudou dotčena ostatní ustanovení těchto podmínek.

b) Právní vztahy založené smlouvou o dílo a Všeobecnými technicko - dodacími podmínkami se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že jejich právní vztah se bude řídit obchodním zákoníkem a to i tehdy, pokud jedna ze smluvních stran není podnikatelem.

c) Tyto podmínky jsou uveřejněny na veřejně přístupném informačním systému (internet) to na webové adrese http://www.galvos.cz a současně jsou fyzicky k dispozici v sídle (provozovně) společnosti, kde jsou předávány objednatelům.

d) Zhotovitel je povinen zveřejňovat na veřejně přístupném informačním systému (internet) změny těchto podmínek tak, aby mezi zveřejněním této změny a účinností této změny byla doba alespoň 3 pracovní dny. V době mezi zveřejněními změny a její účinností platí tyto podmínky ve stávajícím znění.

e) Tyto podmínky jsou vydávány s účinností od: 1. 1. 2015

> NAHORU <

Web kompatibilní: